algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden

1       Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

1.1       Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op overeenkomsten met VAST, Rechtestraat 9, 2140 Borgerhout, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0819.091.358 (hierna genoemd “VAST”) met betrekking tot producten die op de Website, www.vast-antwerp.be, worden geafficheerd.
1.2       Door (een) overeenkomst(en) met VAST aan te gaan, aanvaardt de koper integraal en onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden, bevestigt hij deze te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.
1.3       De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de Website worden weergegeven
2       Intellectuele eigendomsrechten
2.1       VAST is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten). Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VAST mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.
3       Totstandkoming overeenkomst
3.1       Een overeenkomst aangegaan tussen partijen treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat zowel de koper als VAST de bestelbon hebben ondertekend.
4       Aanbod en Prijs
4.1       VAST verkoopt producten zoals omschreven in de bestelbon of op de Website. Elk product wordt handgemaakt en bijgevolg kunnen er kleine verschillen zijn tussen de producten. Afbeeldingen van VAST producten op de Website zijn bijgevolg illustratief.
4.2       De prijzen vermeld op de bestelbon en de Website zijn in euro, inclusief BTW en eventuele toepasselijke taksen. Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten.
4.3       VAST behoudt zich het recht voor om de prijs van de aangeboden producten te allen tijde te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt de prijs die vermeld stond op de Website op het ogenblik van bestelling of op de bestelbon.
5       Levering/ophaling van producten
5.1       Levering/ophaling geschiedt op de plaats en binnen de op de orderbevestiging vermelde termijn.
5.2       De koper is verplicht om de door VAST geleverde producten op het afgesproken tijdstip van levering in ontvangst te nemen en daarvoor de nodige ruimte te voorzien zodat de producten kunnen worden geleverd op het door de koper aangeduide adres.
5.3       Indien VAST niet tegemoet kan komen aan de vooropgestelde leveringstermijn, zal VAST de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De koper heeft in dat geval het recht om VAST te verzoeken om de levering alsnog te verrichten binnen een aanvullende termijn van maximaal 1 maand.
5.4       Indien de koper de vooropgestelde leveringstermijn wenst uit te stellen, dient hij hiervoor een aanvraag tot uitstel van levering in. Een aanvraag tot uitstel van levering moet ten minste 8 werkdagen voor de geplande leveringsdatum door de koper schriftelijk aan VAST worden gedaan. In geval van uitstel zullen de koper en VAST in overleg een nieuwe datum voor levering vaststellen zonder dat deze langer dan 1 maand na de bestelling kan plaatsvinden.
5.5       Indien de koper geen tijdige aanvraag tot uitstel van levering gericht heeft aan VAST en de producten op het moment van de levering niet door de koper in ontvangst worden genomen, is VAST gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de koper op te slaan. VAST behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde producten rechtvaardigen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zijn de kosten hiervoor ten laste van de koper.
5.6       VAST behoudt zich het recht voor de levering op te schorten wegens een inbreuk door de koper op de verplichtingen vervat in deze Algemene Voorwaarden. Een opschorting van de levering heeft niet automatisch tot gevolg dat de overige bepalingen van de overeenkomst worden opgeschort of dat de overeenkomst in haar geheel beëindigd wordt.
6       Verwerking van persoonsgegevens

6.1       Persoonlijke gegevens worden behandeld conform de wet verwerking persoonsgegevens van 30/07/2018. Gelieve het privacy en cookiebeleid, beschikbaar op de Website, te lezen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

7       Prijs en betaling

7.1       De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de producten, tevens de kosten van de verpakking ervan.
7.2       De koper is verplicht de koopprijs contant te betalen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7.3       Wanneer de koper de factuur niet ten laatste op de vervaldag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele verwijlinteresten verschuldigd tot beloop van 10% per jaar. Indien 15 werkdagen na het versturen van de ingebrekestelling door VAST het factuurbedrag nog steeds niet betaald is, is de koper bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd.
7.4       Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling zijdens VAST, is VAST bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door VAST geleden schade.
8       Kwaliteit en garantie
8.1       VAST staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
8.2       De koper verbindt zich ertoe de producten bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de geleverde producten overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na levering schriftelijk aan VAST te worden gemeld.
8.3       De koper dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 8 werkdagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan VAST mee te delen, bij gebreke waaraan de koper zijn recht verliest om een vordering op grond van een verborgen gebrek tegen VAST in te stellen.
8.4       Klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Defecten die het resultaat zijn van normale slijtage of van ongepast gebruik door de koper, of door externe oorzaken en defecten die zich voordoen nadat de producten gewijzigd of hersteld werden door andere personen dan de technici van VAST, worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt slechts de producten die door VAST gefabriceerd worden.
8.5       De aansprakelijkheid van VAST is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van VAST.
8.6       Iedere verdergaande aansprakelijkheid van VAST voor directe of indirecte schade hoe dan ook genaamd is uitdrukkelijk uitgesloten.
9       Klachten
9.1       Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen kunnen geen grond voor klachten opleveren.
9.2       Klachten betreffende de levering dienen binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan VAST ter kennis te worden gebracht en zulks alleen voor zover de producten waarop de klachten betrekking hebben zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
9.3       Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan VAST ter kennis te worden gebracht. Het melden van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.
9.4       Ingeval van een gerechtvaardigde klacht zal VAST opnieuw tot levering overgaan binnen 30 dagen nadat de producten door haar terug zijn ontvangen.
9.5       Gerechtvaardigde klachten geven de koper nimmer recht op schadevergoeding.
10   Eigendomsovergang en risico
10.1   De eigendom van en het risico voor de producten zullen op de koper overgaan bij levering als bedoeld in artikel 5.
10.2   Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten voldaan heeft, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt VAST zich de eigendom van de producten voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens VAST heeft voldaan.
10.3   Indien er bij VAST gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is VAST bevoegd de levering van de producten als bedoeld in artikel 5 uit te stellen tot dat de koper afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door VAST door deze vertraagde levering geleden en nog te lijden schade.
11   Aansprakelijkheid
11.1   In geen enkel geval zal VAST aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de koper van de geleverde producten of door wijzigingen aan de geleverde producten die aangebracht zijn door de koper. De koper is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zijn fout of nalatigheid bij het gebruik van de producten en de Website, waarbij VAST zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de koper.
11.2   VAST wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, financieel verlies, onderbreking aan de werkzaamheden, verlies van gegevens of vorderingen van derden…), behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van VAST.
11.3   De totale aansprakelijkheid van VAST is in elk geval beperkt tot de onder de overeenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.
11.4   Herroepingsrecht
11.5   Ingeval van verkoop op afstand, heeft de koper het recht deze aankoop te herroepen zonder opgave van redenen (het ‘Herroepingsrecht’) binnen een termijn van veertien kalenderdagen die ingaat na de dag dat de koper het bestelde artikel fysiek in bezit neemt. Het Herroepingsrecht kan uitgeoefend worden aan de hand van een ingevuld modelformulier dat beschikbaar is op
[http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf] of via een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt.
11.6   Indien de koper gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dient de koper de geleverde producten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper de beslissing tot herroeping heeft meegedeeld terug te bezorgen.
11.7   VAST vergoedt de door de koper uitgevoerde betalingen, inclusief desgevallend de leveringskosten (voor zover deze niet hoger zijn dan de door VAST geboden goedkoopste leveringsmogelijkheid), gebruikmakend van het zelfde betalingsmiddel als waarmee de geleverde producten werden betaald door de koper. VAST kan de terugbetaling uitstellen tot de producten die het voorwerp uitmaken van het Herroepingsrecht door VAST werden ontvangen of de koper aantoont dat deze producten verzonden werden.
11.8   De geleverde producten dienen te worden teruggegeven in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie.
11.9   Het Herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, , die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
12   Overmacht
12.1   De in artikel 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke VAST door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
12.2   Ingeval van overmacht hebben VAST en de koper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
12.3   Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: elektriciteits-of telecommunicatiestoornissen, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out en interventie door de overheid. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.
12.4   Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt zijn zowel VAST als de koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft VAST recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
13   Ontbinding
13.1   Onverminderd het bepaalde in artikel 6 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel de koper zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit of vereffening bevindt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
13.2   Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen opeisbaar. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door VAST geleden schade onder meer bestaande uit winstderving.
14   Faling, vereffening, overname
14.1   Ingeval van faling, vereffening of overname, stelt de koper VAST hiervan onmiddellijk op de hoogte zodat de VAST producten steeds en zonder bijkomende voorwaarden ter beschikking kunnen gesteld worden van VAST. De koper onderneemt hiervoor alle acties, hetzij rechtstreeks door hemzelf, dan wel door bemiddeling van de curator, de overnemer,…
14.2   Wanneer één partij zich in een insolventieprocedure bevindt, worden wederzijdse schulden en vorderingen gecompenseerd.
15   Splitsbaarheid
15.1   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
16   Betwistingen
16.1   Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten met VAST. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Afhankelijk van het bedrag zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit enige contractuele relatie met VAST, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de koper, indien deze een consument is in de zin van artikel I.1.°2 van het Wetboek Economisch Recht om een rechtsvordering in te stellen tegen VAST voor de rechtbank van de plaats waar de consument woonplaats heeft.
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt. Door op OK te klikken ga je akkoord met het cookie & privacybeleid en de algemene voorwaarden.